Begrippenlijst

A

Applicatie

Een applicatie is een online programma dat voor iedereen toegankelijk is via het internet. Bijvoorbeeld een programma voor medicatieveiligheid of beveiligde mail. Soms heb je inloggegevens nodig om gebruik te kunnen maken van een applicatie.

Authenticatie

Authenticatie is de techniek waarmee een systeem kan vaststellen wie een gebruiker is. Zie ook autorisatie.

Autorisatie

Autorisatie houdt in het bepalen of een eenmaal geauthentiseerde gebruiker rechten heeft om bepaalde dingen te mogen doen.

B

Basisgegevensset Zorg

De Basisgegevensset Zorg is de minimale set van patiëntgegevens die beroepsgroep en ziektebeeld overstijgend relevant is voor de continuïteit van zorg. De laatste versie vind je op de website van Nictiz.

Broker

Tussensystemen die het mogelijk maken dat gegevens worden uitgewisseld, zoals zorgdomein of point.

C

Classificatie

Een manier om verpleegkundige zorginformatie te structureren.

CNIO

CNIO staat voor Chief Nursing Information Officer. Iemand met een verpleegkundige achtergrond die zich op strategisch niveau bezighoudt met ICT in de zorg. Er zijn op dit moment ongeveer 75 CNIO’s in Nederland. Zij zijn verenigd in het CNIO-platform van V&VN.

D

Digitale strategie

Een strategie waarin de digitale visie en de visie op de inzet van digitale middelen voor een organisatie wordt beschreven.

E

Eenduidig vastleggen

Het gebruik maken van dezelfde begrippen en taal bij het vastleggen van zorginformatie. Hierdoor is het mogelijk om zorginformatie zonder overtypen en informatieverlies uit te wisselen en te hergebruiken.

eOverdracht

Een volledig digitale verpleegkundige overdracht die ervoor zorgt dat verpleegkundige gegevens volledig digitaal en zonder overtypen uitgewisseld kunnen worden tussen zorgorganisaties. Zie ook Informatiestandaard eOverdracht.

ECD

Elektronisch cliëntendossier: het systeem waarin cliëntgegevens digitaal worden opgeslagen.

EPD

Elektronisch patiëntendossier: het systeem waarin patiëntgegevens digitaal worden opgeslagen.

F

Functioneel beheerder

Iemand die verantwoordelijk is voor het beheer van applicaties binnen een organisatie en vaak de schakel tussen techniek en praktijk. Ook wel informatiebeheerder of informatiemanager genoemd.

G

Gestructureerd vastleggen

Het op dezelfde manier vastleggen van zorginformatie (een postcode bijvoorbeeld overal schrijven als 1234 AB). Hierdoor is het mogelijk om zorginformatie zonder overtypen en informatieverlies uit te wisselen en hergebruiken. Gestructureerd vastleggen gaat dus om de manier waarop je de informatie vastlegt.

Gebruikersgroep

Een groep gebruikers van een systeem binnen een organisatie die de wensen en eisen van een digitaal systeem test en coördineert en deze afstemt met de afdeling ICT.

Gebruikerseisen

De verzameling wensen en eisen vanuit de gebruikers voor een bepaald (digitaal) systeem.

I

Informatieberaad Zorg

Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). In het Informatieberaad werken overheid en zorgpartijen samen aan een basis waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden. Uitgebreide informatie vind je op de website van het Informatieberaad Zorg.

Informatiestandaard eOverdracht

De Informatiestandaard eOverdracht is een set van afspraken over de inhoud en techniek van de digitale verpleegkundige overdracht.

Hierdoor kunnen verpleegkundige gegevens als ze eenmaal eenduidig vastgelegd worden eindeloos hergebruikt worden. De Informatiestandaard eOverdracht is gebaseerd op de richtlijn verpleegkundige verslaglegging en wordt tot 2024 in alle bestaande elektronische patiëntendossiers ingebouwd. De Informatiestandaard bestaat nu uit 57 elementen.

InZicht regeling

Een subsidieregeling voor de implementatie van eOverdracht en PGO volgens bepaalde eisen. Inmiddels nemen 120 zorgorganisaties deel aan de regeling. Deze landelijke koplopers worden begeleid door adviseurs van Bureau InZicht.  

Indicatoren

Een meetbaar begrip dat een aanwijzing geeft over de mate van kwaliteit.

Interoperabiliteit

Voor goede en efficiënte zorg is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld. Daarvoor moeten systemen, afspraken en randvoorwaarden op elkaar aansluiten. Dat noem je ook wel interoperabiliteit.

Interoperabiliteitmodel of vijf-lagen model.

Het model dat helpt bij het categoriseren van alle afspraken en randvoorwaarden die goed geregeld moeten zijn om succesvol gegevens te kunnen uitwisselen in de zorg. De vijf lagen in het model zijn:

1. Organisatiebeleid

2. Zorgproces

3. Informatie

4. Applicatie

5. IT-infrastructuur

Lees meer op de website van Nictiz.

K

Kwaliteitsregistraties

Registraties ten behoeve van het meten van de kwaliteit van zorg.

L

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur waar zorgorganisaties op kunnen aansluiten. Andere zorgaanbieders kunnen de belangrijkste informatie bekijken via het Landelijk Schakelpunt. Dat mag alleen als de zorggebruiker daar toestemming voor heeft gegeven. Lees meer op de website volg je zorg.

M

Medische overdracht

De overdracht van medische gegevens.

Medicatieoverdracht

De overdracht van medicatiegegevens.

N

Nictiz

Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Nictiz ontwikkelt en beheert standaarden, zoals informatiestandaarden en zorginformatiebouwstenen (zib’s), die digitale informatie-uitwisseling mogelijk maken. Nictiz is ook technisch beheerder van de Informatiestandaard eOverdracht.

Notified pull

Een principe waarbij de versturende organisatie de diverse berichten beschikbaar stelt voor het raadplegen en bijwerken door de ontvangende organisatie.

O

Ongestructureerd vastleggen

Het zonder afspraken vastleggen van zorggegevens. Hierdoor kunnen zorggegevens niet digitaal worden uitgewisseld of hergebruikt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in vrije tekstvelden.

P

PGO

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (kortweg PGO) is een patiëntgebonden digitale omgeving (app of website) waar een patiënt of cliënt de eigen zorginformatie van verschillende zorgorganisaties kan raadplegen en andere gegevens kan verzamelen met betrekking tot gezondheid en leefstijl. Denk bijvoorbeeld aan informatie over voeding, beweging en slaap. Meer informatie over een PGO is te vinden op de website PGO.nl

R

Registratie aan de bron

Het eenmalig vastleggen van gegevens op een manier dat deze daarna hergebruikt kunnen worden.

Regionale overdracht

Overdrachten tussen zorginstellingen in een bepaalde regio.

S

Snomed

De taal die aan de basis ligt van de eOverdracht. Lees meer op de website van Nictiz.

T

Twiin

Een landelijk afsprakenstelsel op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel voor het veilig en betrouwbaar delen van gegevens in de zorg.

U

Uitkomst van zorg

Een voor de patiënt of cliënt meetbaar resultaat van zorg.

V

Verpleegkundige overdracht

De overdracht van verpleegkundige en verzorgende zorggegevens die een zorgprofessional in staat stelt de zorg goed over te kunnen dragen of over te kunnen nemen zodat de patiënt of cliënt de beste zorg krijgt.

W

Wegiz

De wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Deze verplicht straks dat gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders elektronisch verloopt. Lees meer op de website van de overheid.

Z

Zib

Zorginformatiebouwsteen. Dit zijn informatiemodellen die elk meerdere gegevens in zich herbergen met een afgesproken inhoud, structuur en onderlinge relatie. Door het gebruik van zorginformatiebouwstenen kunnen we informatie standaardiseren.

Zorgplan

Het deel uit de eOverdracht dat de zorginhoudelijk informatie bevat.