Veelgestelde vragen

 

 

Algemeen

Wat is een informatiestandaard?

Een Informatiestandaard is een verzameling afspraken die ervoor moet zorgen dat partijen in de zorg informatie over de gegeven zorg betrouwbaar, tijdig en eenduidig kunnen vastleggen, opvragen, uitwisselen en overdragen. In de Informatiestandaard staat in elk geval beschreven welke gegevens zorgaanbieders vastleggen, welke medische/verpleegkundige terminologie of classificaties ze daarbij gebruiken en welke informatie zorgaanbieders precies uitwisselen. Zo wordt gedefinieerd hoe gegevens op eenduidige wijze worden vastgelegd, zodat verschillende zorgaanbieders de gegevens kunnen uitwisselen.

Wat is eOverdracht?

De eOverdracht is een verzameling afspraken over de inhoud en techniek van de verpleegkundige digitale verslaglegging en uitwisseling van verpleegkundige gegevens tussen zorginstellingen. We noemen dat een Informatiestandaard. De Informatiestandaard is gebaseerd op de richtlijn verpleegkundige verslaglegging. De standaard omschrijft welke informatie op welke manier in de bestaande elektronische patiëntendossiers moet worden vastgelegd, zodat deze systemen gegevens direct met elkaar kunnen uitwisselen. Deze wordt de komende jaren in alle bestaande EPD/ECD systemen ingebouwd. Daarmee is de basis gelegd voor goede uitwisseling tussen organisaties.

Bekijk in deze korte animatie wat eOverdracht is.

Waarom eOverdracht?

Goede gegevens zijn de basis voor goede zorg. Door de Informatiestandaard eOverdracht wordt het mogelijk gegevens van cliënten en patiënten door zorgprofessionals in de hele keten te gebruiken en hergebruiken. Dat betekent meer tijd voor zorg en altijd de juiste gegevens zonder overtypen. Kortom, betere zorg. Meer weten over eOverdracht? Kijk dan op de pagina over eOverdracht.

Hoe is eOverdracht ontwikkeld?

Samen met zorgprofessionals uit de praktijk ontwikkelde beroepsvereniging V&VN de Informatiestandaard eOverdracht. Dat gebeurde in allerlei bijeenkomsten en workshops. De Informatiestandaard is gebaseerd op de Richtlijn Verpleegkundige verslaglegging en bestaat uit een verzameling afspraken over de inhoud en techniek van de elektronische verpleegkundige overdracht. De Informatiestandaard is in 2018 vastgesteld en wordt de komende jaren in alle elektronische patiëntendossiersystemen ingebouwd.

Uit welke onderdelen bestaat de eOverdracht?
Image
Opbouw eOverdracht
Waar vind ik de laatste versie van de eOverdracht?

Deze is te vinden op de website van Nictiz.

Wie is eigenaar van de Informatiestandaard eOverdracht?

Beroepsvereniging V&VN is als vertegenwoordiger van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep eigenaar van de Informatiestandaard en verantwoordelijk voor de inhoud van de Informatiestandaard. V&VN ontwikkelde samen met de beroepsgroep de inhoud van deze standaard en ondersteunt organisaties bij het implementeren van de standaard. Nictiz is technisch beheerder van de standaard en verantwoordelijk voor het technisch beheer.

Wie zijn er allemaal betrokken bij het programma eOverdracht?

Het programma eOverdracht is een initiatief van V&VN in samenwerking met het ministerie van VWS, Nictiz en de brancheorganisaties ActiZ, VGN, NVZ en Zorgthuisnl.

Voor wie is de eOverdracht?

De eOverdracht richt zich op de uitwisseling van verpleegkundige gegevens tussen verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en geldt voor alle sectoren. Doel is dat de gegevens als ze eenmaal vastgelegd zijn binnen en tussen zorginstellingen steeds hergebruikt kunnen worden. Dit is mogelijk doordat gegevens overal op dezelfde manier vastgelegd worden volgens de standaard.

Welke rol heeft NictiZ bij de eOverdracht?

Nictiz ontwikkelt en beheert de informatiestandaard eOverdracht en begeleidt IT-leveranciers vanuit een functionele en technische beheerrol. Ze zorgt voor het doorvoeren van aanpassingen die door V&VN* zijn geautoriseerd. 

Verder adviseert ze het ministerie van VWS, het VIPP Programma InZicht en leveranciers bij de implementatie van eOverdracht. Daarnaast draagt Nictiz bij aan de ontwikkeling van en kennis over zibs (zorginformatiebouwstenen).

De actuele versie van het technisch ontwerp van eOverdracht vind je op de website van Nictiz.

*V&VN, de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen, is de inhoudelijk eigenaar van de informatiestandaard eOverdracht. 

 

Wat zijn zibs (Zorginformatiebouwstenen)?

Zorginformatiebouwstenen (zibs) worden gebruikt om inhoudelijke c.q. functionele - niet technische - afspraken vast te leggen voor het standaardiseren van de informatie die wordt gebruikt in het zorgproces. De focus ligt op klinisch relevante concepten die in verschillende zorgsituaties (use cases) en daardoor verschillende informatiestandaarden herbruikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan NAW-gegevens, medicatie of bloeddruk. Lees meer over zibs op de website van Nictiz en op de Wiki ZIB Hoofdpagina.   

Waarom moet alle zibs van de eOverdracht worden ingebouwd? Onze organisatie gebruikt er maar een paar.

Zorg wordt vaak geboden in een keten. Het kan dus zijn dat voor de ene sector bepaalde zibs niet relevant zijn, maar voor een andere organisatie wel. Dat is de reden dat de hele set moet worden ingebouwd.

Is het de bedoeling dat er één standaardsysteem voor heel Nederland komt voor de uitwisseling van de eOverdracht of zijn er straks verschillende systemen per regio?

De verschillende zibs van de eOverdracht worden ingebouwd in de bestaande systemen. Er komt dus geen nieuw systeem. Door dit op landelijke schaal te doen, is het mogelijk dat gegevens tussen de verschillende systemen direct uitwisselbaar zijn zonder informatieverlies en jij als zorgprofessional gegevens nog maar één keer hoeft vast te leggen. Welke taal en techniek we daarbij gebruiken staat beschreven in de Informatiestandaard eOverdracht.

Kunnen er wijzigingen worden aangebracht in de eOverdracht?

Ja, dat is mogelijk. Voor het beheer van de informatiestandaard eOverdracht zijn afspraken gemaakt met V&VN en Nictiz. V&VN heeft onder andere een redactieraad samengesteld waarin zorginhoudelijke experts uit alle zorgsectoren zitting hebben. Zij beoordelen mede de wijzigingsverzoeken die worden ingediend via Nictiz. Het is mogelijk een wijzigingsverzoek in te dienen bij Nictiz. Lees op hun website meer over dit proces.

Wanneer wordt eOverdracht verplicht?

Elektronische gegevensuitwisseling gaat gefaseerd wettelijk verplicht worden. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) werd in juli 2023 aangenomen. De uitwerking van een algemene maatregel van bestuur voor de eOverdracht is nu in voorbereiding. Meer informatie over de Wegiz kun je lezen op de pagina over gegevensuitwisseling in de zorg of volg de politieke ontwikkelingen via de website van de Tweede Kamer.

Wat zijn de voordelen van de eOverdracht?

Het werken met de eOverdracht heeft drie belangrijke voordelen:

 • Als zorgprofessional hoef je gegevens nog maar één keer vast te leggen. Je kunt ze daarna steeds hergebruiken.
 • Als patiënt of cliënt hoeft je nog maar één keer je verhaal te doen.
 • De kwaliteit van zorg wordt beter omdat iedereen op elk moment toegang heeft tot de juiste gegevens.
Wat is het grootste verschil met de huidige situatie?

Het grootste verschil met de huidige situatie is dat we gegevens overal op dezelfde manier gaan vastleggen. Hierdoor gaan de systemen elkaar begrijpen en hoef je als zorgprofessional geen gegevens meer over te typen. Dit vraagt discipline bij het invoeren van gegevens. We zullen allemaal op dezelfde manier moeten gaan werken.

Wat kan ik doen als ik aan de slag wil met de eOverdracht?

Je kunt gebruikmaken van de stappenplannen op deze website of kijken of er al een project bij jou in de buurt is waarbij je kunt aansluiten. Mocht je hulp of advies nodig hebben, neem dan contact op met Bureau eOverdracht via eoverdracht@ictu.nl  

Wat is de rol van de leverancier?

Leveranciers van ECD’s, EPD’s en andere ICT-systemen hebben de taak om de afgesproken standaarden ook technisch in te bouwen in hun systemen, zodat zorgmedewerkers gegevens op de afgesproken wijze kunnen registreren. Daarnaast is het hun rol om te zorgen dat die gegevens ook uitgewisseld kunnen worden tússen de systemen van de verschillende leveranciers.

Hoe verloopt de implementatie?

De inhoud van de eOverdracht bestaat uit 57 zorginformatiebouwstenen. De Informatiestandaard wordt landelijk in 3 fasen uitgerold. Voor elke fase wordt een handleiding geschreven. Deze kun je dan ook terugvinden op deze website. Op dit moment zijn er landelijk al diverse implementatieprojecten gaande. Je vindt deze terug op de pagina Lopende projecten.

Wat wordt bedoeld met een ‘broker’?

Met een broker wordt gedoeld op de techniek die wordt gebruikt om digitale berichten van een verzender naar een ontvanger te transporteren. Tijdens dit transport kan de broker gegevens vertalen naar het juiste berichtenformaat. De broker garandeert daarbij aantoonbaar dat de gegevens die aangeboden worden één-op-één overgenomen worden in de vertaling en de afhandeling van het bericht. 

Bestuurders

Waarom is er eOverdracht?

Bijna 52% van de (transfer)verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokkenen bij de verpleegkundige zorg ervaart knelpunten in de overdracht van verpleegkundige en verzorgende gegevens. Dit gaat dan om onvolledige informatie, geen overdracht beschikbaar of een onduidelijke overdracht. Daarbij mist nog 64% van de verpleegkundigen en verzorgenden essentiële informatie om het zorgproces in de nieuwe zorgsetting te kunnen continueren. 35% van de respondenten zegt een overdracht digitaal te versturen. Dit blijkt uit een onderzoek van Nictiz en V&VN onder verpleegkundigen en verzorgenden. Om de overdracht van gegevens in de zorg tussen professionals te verbeteren is eOverdracht ontwikkeld. 

Waarom is het belangrijk de eOverdracht goed te borgen?

De eOverdracht is een standaard die in ontwikkeling blijft. Het is belangrijk om te zorgen dat de laatste versie ook blijft aansluiten bij jullie organisatie en dit goed af te stemmen met de zorgprofessionals en de ICT-professionals. Zorg ook dat een PDCA-cyclus aanwezig is voor het informatiebeveiligingsproces. Denk aan een periodieke risico-analyse, een evaluatie en het bijstellen van maatregelen.​

Waar kan ik meer informatie vinden over het 5 lagenmodel (ook wel bekend als het interoperabiliteitsmodel)?

Meer informatie over het interoperabiliteitsmodel kun je vinden op de pagina eOverdracht | Amigo! op de website van Nictiz.

Wat is er al bekend over de NIS2 en wat kan ik nu al doen?

De Europese informatiebeveiligingsrichtlijn Network en Information Security 2 (NIS2) heeft als doel de digitale veiligheid van systemen en netwerken binnen de Europese Unie te verhogen. De NIS2 richtlijn is op 16 januari 2023 vastgesteld op Europees niveau. Momenteel wordt deze Europese tekst omgezet naar nationale wetgeving. De precieze invulling van de wet is daarbij afhankelijk van de te maken beleidskeuzes. Meer informatie is te lezen in het document 'NIS2 en de eOverdracht'. Hierin staan de zes onderdelen die zeker verplicht gaan worden en een handige tabel met een mapping van NIS2 maatregelen op de NEN 7510. 

Direct naar het PDF document

Kan ik ondersteuning krijgen bij het op orde krijgen van de informatiebeveiliging en privacy in mijn organisatie?

Ja. Je kunt hulp krijgen bij het verbeteren van de informatiebeveiliging en privacy (kortweg IB&P) in je organisatie en bijvoorbeeld inzicht krijgen in de risico's op dit vlak bij elektronische gegevensuitwisseling. Speciaal hiervoor ontwikkelde Bureau eOverdracht de Kickstart IB&P. Deze bestaat uit vier praktijkgerichte modules. Afhankelijk van welke behoefte er is, kun je een van de modules kiezen of ze allemaal doorlopen.

De kickstart brengt organisaties dichter bij naleving van de NEN 7510, waarmee ze direct goed voorbereiden op de eOverdracht of andere elektronische gegevensuitwisselingen. Na het volgen van de modules ben je in staat om zelfstandig verder te gaan met de acties voor de NEN 7510.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Lees dan verder op deze website.

Direct naar de Kickstart IB&P

ICT-professionals

Is bekend wanneer leveranciers de eOverdracht gaan inbouwen?

Wanneer leveranciers de eOverdracht precies gaan inbouwen, verschilt per leverancier. Om dit te weten, kun je dus het best contact opnemen met je leverancier. Wel geldt voor de leveranciers die zijn betrokken bij de subsidieregeling InZicht, dat zij vóór 30 juni 2023 de voor de regeling geselecteerde 14 zibs moeten hebben ingebouwd. Uiterlijk die dag moeten de implementatie en kwalificatie van die 14 zibs volledig zijn afgerond. In onderstaande afbeelding zie je alle zibs van de eOverdracht. De 14 verplichte zibs zijn gemarkeerd met een asterisk. 

Image
Zibs eOverdracht
Waar kan ik de specificaties vinden van de informatiestandaard eOverdracht?

De technische specificaties van de informatiestandaard eOverdracht zijn te vinden op de Landingspagina Verpleegkundige Zorg van Nictiz.

Waar kan ik meer informatie vinden over het 5 lagenmodel (ook wel bekend als het interoperabiliteitsmodel)?

Meer informatie over het interoperabiliteitsmodel kun je vinden op de pagina eOverdracht | Amigo! op de website van Nictiz.

Welke leveranciers werken nu vanuit het programma InZicht al aan de eOverdracht?

De leveranciers die betrokken zijn bij het programma InZicht en aan de eOverdracht werken, zijn:

 1. Adapcare
 2. Chipsoft
 3. DXC
 4. eCare
 5. eNovation
 6. Epic
 7. Fierit
 8. GeriMedica
 9. Mextra
 10. Nedap
 11. Pink Roccade
 12. Qurentis
 13. SAP
 14. SDB Groep
 15. ZorgDomein
   
Wat is er al bekend over de NIS2 en wat kan ik nu al doen?

De Europese informatiebeveiligingsrichtlijn Network en Information Security 2 (NIS2) heeft als doel de digitale veiligheid van systemen en netwerken binnen de Europese Unie te verhogen. De NIS2 richtlijn is op 16 januari 2023 vastgesteld op Europees niveau. Momenteel wordt deze Europese tekst omgezet naar nationale wetgeving. De precieze invulling van de wet is daarbij afhankelijk van de te maken beleidskeuzes. Meer informatie is te lezen in het document 'NIS2 en de eOverdracht'. Hierin staan de zes onderdelen die zeker verplicht gaan worden en een handige tabel met een mapping van NIS2 maatregelen op de NEN 7510. 

Direct naar het PDF document

Kan ik ondersteuning krijgen bij het op orde krijgen van de informatiebeveiliging en privacy in mijn organisatie?

Ja. Je kunt hulp krijgen bij het verbeteren van de informatiebeveiliging en privacy (kortweg IB&P) in je organisatie en bijvoorbeeld inzicht krijgen in de risico's op dit vlak bij elektronische gegevensuitwisseling. Speciaal hiervoor ontwikkelde Bureau eOverdracht de Kickstart IB&P. Deze bestaat uit vier praktijkgerichte modules. Afhankelijk van welke behoefte er is, kun je een van de modules kiezen of ze allemaal doorlopen.

De kickstart brengt organisaties dichter bij naleving van de NEN 7510, waarmee ze direct goed voorbereiden op de eOverdracht of andere elektronische gegevensuitwisselingen. Na het volgen van de modules ben je in staat om zelfstandig verder te gaan met de acties voor de NEN 7510.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Lees dan verder op deze website.

Direct naar de Kickstart IB&P

Projectleiders

Hoe richt ik het project in?

Bekijk welke projectstructuur het meest passend is (bijvoorbeeld werkgroep, stuurgroep en klankbordgroep), rekening houdend met de deelnemende organisaties. Bedenk wat jij nodig hebt om besluiten in je project soepel te laten nemen. Zorg voor een sterke vertegenwoordiging vanuit de zorg, ICT en directie.

Wil je meer weten over de projectstructuur? Bekijk dan via onderstaande button de video met meer uitleg.

Hoe richt ik een projectstructuur in?

Wie is de eigenaar van dit project?

Het is belangrijk om hier vooraf goed over na te denken en voor aanvang duidelijk te hebben. Hoewel er technische componenten in dit project zitten, is het geen ‘ICT-feestje’. Het gaat hier vooral om de inhoudelijke verbetering van de gegevensuitwisseling tussen verpleegkundigen. Het is dan ook logisch om de eigenaar in de hoek van de zorginhoud te zoeken (en vinden).

Hoe betrek ik zo goed mogelijk de leveranciers?

Bijna alle leveranciers hebben deelgenomen aan de VIPP regeling InZicht. Zij hebben dus de afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van de informatiestandaard eOverdracht. Vraag vooraf goed na wat er al gereed is en wat eventueel nog opgeleverd/verbeterd wordt. Vraag ook bij welke organisaties de overdracht inmiddels in gebruik genomen is en laat de leverancier vanaf het begin af aan deelnemen in de projectorganisatie (stuurgroep en werkgroepen).

Wanneer is het project een succes (en afgerond)?

Als het mogelijk is om tussen de deelnemende samenwerkingspartners een elektronische overdracht te kunnen doen die voldoet aan de informatiestandaard, is het project grotendeels afgerond. Het is dus ook goed om de in de eerste stap vastgestelde doelstellingen uit het projectplan zo meetbaar mogelijk te maken. Dat geldt ook voor het accepteren van eventuele afwijkingen in tijd, geld en menskracht. Benoem vooraf welke marges acceptabel zijn.

Hoe bewaak ik de planning met zoveel (externe) afhankelijkheden?

Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig. Vooraf heb je geprobeerd een zo reëel mogelijke planning te maken. In contact blijven met de verschillende stakeholders is hierin belangrijk. Waar mogelijk laat je onderwerpen parallel aan elkaar lopen en bouw je zo weinig mogelijk afhankelijkheden in. En wees scherp op de (formulering van) contractuele afspraken met de leveranciers: dat zij tijdig leveren, conform afspraak en binnen budget.

Waar kan ik de eOverdracht het beste borgen?
 • Het eigenaarschap hoort in het primaire proces te liggen, het is een verpleegkundige standaard. Ondersteuning in het beheer hiervan is denkbaar bij bijvoorbeeld (de afdeling) Kwaliteit of Informatiemanagement.
 • Zorg dat een PDCA-cyclus aanwezig is voor het informatiebeveiligingsproces. Denk aan een periodieke risicoanalyse, een evaluatie en het bijstellen van maatregelen.​
Wat is het moment om het beheer van de eOverdracht over te dragen aan de staande organisatie?

Op het moment dat alle zorgprofessionals er mee (kunnen) werken. Natuurlijk is het slim om de borging al tijdens de uitvoering van het project in gang te zetten.

Wie is de eigenaar van dit project?

Het is belangrijk om hier vooraf goed over na te denken en voor aanvang duidelijk te hebben. Hoewel er technische componenten in dit project zitten, is het geen ‘ICT-feestje’. Het gaat hier vooral om de inhoudelijke verbetering van de gegevensuitwisseling tussen verpleegkundigen. Het is dan ook logisch om de eigenaar in de hoek van de zorginhoud te zoeken (en vinden).

Waar kan ik meer informatie vinden over het 5 lagenmodel (ook wel bekend als het interoperabiliteitsmodel)?

Meer informatie over het interoperabiliteitsmodel kun je vinden op de pagina eOverdracht | Amigo! op de website van Nictiz.

Welke leveranciers werken nu vanuit het programma InZicht al aan de eOverdracht?

De leveranciers die betrokken zijn bij het programma InZicht en aan de eOverdracht werken, zijn:

 1. Adapcare
 2. Chipsoft
 3. DXC
 4. eCare
 5. eNovation
 6. Epic
 7. Fierit
 8. GeriMedica
 9. Mextra
 10. Nedap
 11. Pink Roccade
 12. Qurentis
 13. SAP
 14. SDB Groep
 15. ZorgDomein
   
Hoe kan ik collega's kennis laten maken met het onderwerp eOverdracht?

Om alle verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden in je organisatie te informeren over wat eOverdracht is, kun je gebruikmaken van de e-learning eOverdracht. Deze is gratis beschikbaar op deze website. Zorg er daarbij wel voor dat de timing goed is en dat er dus niet een te lange periode zit tussen het aanbieden van de e-learning en de daadwerkelijke implementatie van eOverdracht. 

Naar de e-learning eOverdracht

Wat is er al bekend over de NIS2 en wat kan ik nu al doen?

De Europese informatiebeveiligingsrichtlijn Network en Information Security 2 (NIS2) heeft als doel de digitale veiligheid van systemen en netwerken binnen de Europese Unie te verhogen. De NIS2 richtlijn is op 16 januari 2023 vastgesteld op Europees niveau. Momenteel wordt deze Europese tekst omgezet naar nationale wetgeving. De precieze invulling van de wet is daarbij afhankelijk van de te maken beleidskeuzes. Meer informatie is te lezen in het document 'NIS2 en de eOverdracht'. Hierin staan de zes onderdelen die zeker verplicht gaan worden en een handige tabel met een mapping van NIS2 maatregelen op de NEN 7510. 

Direct naar het PDF document

Kan ik ondersteuning krijgen bij het op orde krijgen van de informatiebeveiliging en privacy in mijn organisatie?

Ja. Je kunt hulp krijgen bij het verbeteren van de informatiebeveiliging en privacy (kortweg IB&P) in je organisatie en bijvoorbeeld inzicht krijgen in de risico's op dit vlak bij elektronische gegevensuitwisseling. Speciaal hiervoor ontwikkelde Bureau eOverdracht de Kickstart IB&P. Deze bestaat uit vier praktijkgerichte modules. Afhankelijk van welke behoefte er is, kun je een van de modules kiezen of ze allemaal doorlopen.

De kickstart brengt organisaties dichter bij naleving van de NEN 7510, waarmee ze direct goed voorbereiden op de eOverdracht of andere elektronische gegevensuitwisselingen. Na het volgen van de modules ben je in staat om zelfstandig verder te gaan met de acties voor de NEN 7510.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Lees dan verder op deze website.

Direct naar de Kickstart IB&P

Zorgprofessionals

Waarom is het belangrijk om bestuurlijk commitment te hebben?

Hiermee zorg je dat je de benodigde middelen en tijd veiligstelt en zorg je dat er prioriteit aan gegeven wordt. Ook zorg je dat de samenhang met andere domeinen wordt bewaakt.

Wie zijn handig om vanaf het begin al te betrekken?

Om dit project tot een goed einde te brengen heb je minimaal de bestuurder, degene die over IT zaken gaat in jouw organisatie, de contactpersoon met de EPD/ECD leverancier, en (als aanwezig) het verpleegkundige of verzorgende invloedorgaan (VAR/CNIO/VVAR etc).

Hoe bepaal ik met wie we het beste kunnen samenwerken?

Een goede leidraad hiervoor kan zijn met welke organisaties jullie nu de meeste overdrachten uitwisselen.

Hoe stel ik een goed projectteam samen?

Bekijk deze video over hoe je een projectorganisatie inricht.  

Wat kan ik gebruiken om mijn collega’s te informeren?

Maak gebruik van bestaande communicatiemiddelen die logisch in de werkwijze van je collega’s passen. Dan lijkt het ook niet wéér een nieuwe ontwikkeling.

Hoe houd ik de interesse vast van collega’s?

Maak tastbaar wat het oplevert om met de eOverdracht te werken, door bijvoorbeeld een maand lang bij te houden wat het je in tijd oplevert. Ook kun je een collega in een interview laten vertellen wat de voordelen zijn.

Hoe blijf ik op de hoogte van wijzigingen in de Informatiestandaard?

Er zijn verschillende releases van de Informatiestandaard. De laatste versie van de Informatiestandaard vind je altijd op de website van Nictiz.

Waar kan ik meer informatie vinden over het 5 lagenmodel (ook wel bekend als het interoperabiliteitsmodel)?

Meer informatie over het interoperabiliteitsmodel kun je vinden op de pagina eOverdracht | Amigo! op de website van Nictiz.

Hoe kan ik collega's kennis laten maken met het onderwerp eOverdracht?

Om alle verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden in je organisatie te informeren over wat eOverdracht is, kun je gebruikmaken van de e-learning eOverdracht. Deze is gratis beschikbaar op deze website. Zorg er daarbij wel voor dat de timing goed is en dat er dus niet een te lange periode zit tussen het aanbieden van de e-learning en de daadwerkelijke implementatie van eOverdracht. 

Naar de e-learning eOverdracht